Tratatul de la Lisabona (actualizat + prezentare generala)

cf Europortal.eu, Consilium.europa.eu (siteuri oficiale ale Consiliului Uniunii Europene)

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene a fost semnat în capitala portugheză la 13 decembrie 2007 de reprezentanții celor douăzeci și șapte de state membre. Tratatul a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, după ce a fost ratificat de toate statele membre.
Tratatul privind Uniunea Europeană cuprinde o dispoziție care permite revizuirea tratatelor: articolul 48 prevede că oricare stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu și se notifică parlamentelor naționale; în cazul în care Consiliul European își exprimă acordul, președintele Consiliului European convoacă o Convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European și ai Comisiei. Convenția analizează proiectele de revizuire și adoptă prin consens o recomandare adresată unei Conferințe interguvernamentale (CIG), care este convocată de președintele Consiliului. Consiliul European poate de asemenea să decidă, cu majoritate simplă și cu aprobarea Parlamentului European, să nu convoace Convenția în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest caz, Consiliul European stabilește mandatul pentru o CIG, care este apoi convocată de președintele Consiliului. Astfel, în toate cazurile, este convocată o CIG compusă din toate statele membre (precedată sau nu de o Convenție) și orice modificare a tratatelor trebuie întotdeauna să fie ratificată de toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.
Tratatul de la Lisabona este cel mai recent dintre tratatele care, în trecut, au modificat tratatele în baza cărora au fost instituite Comunitățile și Uniunea Europeană, precum Actul Unic European (1986), Tratatul privind Uniunea Europeană (Maastricht) (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) și Tratatul de la Nisa (2001). 


  • Cititi online documentul Tratatului de la Lisabona, actualizat, in limba romana:


Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (puse la dispoziție online la 27 februarie 2013) Acest document cuprinde ultimele actualizări, care țin seama de modificarea adusă de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 august 2012 de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta, precum și de modificările aduse de Deciziile nr. 2010/718/UE și nr. 2012/419/UE ale Consiliului European din 29 octombrie 2010 și din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Insulei Saint-Barthélemy, respectiv a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană.
  • Textul initial al Tratatului de la Lisabona, in limba romana PDF:

In urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au fost efectuate consolidări ale Tratatului privind Uniunea Europeană, ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și ale Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Cele mai recente versiuni publicate ale acestor texte consolidate figurează în JO C 326 și C 327 din 26 octombrie 2012. Pe lângă acestea, după publicarea JO C 326 și C 327 din 26 octombrie 2012, pentru a se ține seama de schimbările cele mai recente, au fost efectuate noi consolidări care nu au făcut obiectul publicării. Aceste versiuni consolidate sunt publicate pe site-ul nostru, pentru a pune la dispoziția publicului versiunile cele mai recent actualizate ale tratatelor consolidate.

Comentarii

EurActiv

European Union : a NewsXS service feed